Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden.
Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via Tauro Pro Line - Benelux en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.
Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door.
 
Prijzen en informatie
- Alle prijzen vermeld op de website van TPL - BNL zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
- De prijzen zijn exclusief verzendkosten, de verzendkosten worden voor het sluiten van de overeenkomst vermeld.
U kan de verzendkosten ook terugvinden onder de pagina Transportkosten. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergeven.
- De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. TPL- BNL kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. 
Alle prijzen en overige informatie op de website en en in andere van TPL - BNL afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer - en typefouten.
- TPL - BNL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
Totstandkoming Overeenkomst
- De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van TPL-BNL  en het voldoen aan de daarbij door TPL-BNL gestelde voorwaarden. 
- Indien de Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt TPL-BNL onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.  Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. 
-  Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft TPL-BNL het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
-  TPL-BNL kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de  klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien TPL-BNL op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
-  TPL-BNL heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.
Uitvoering Overeenkomst 
-  Zodra de bestelling door TPL-BNL is ontvangen, stuurt TPL-BNL de producten zo spoedig mogelijk toe.
-  TPL-BNL is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. 
-  Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
- Indien TPL-BNL de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt TPL-BNL de Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.
- TPL-BNL raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
- Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant. Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
- TPL-BNL gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
Herroepingsrecht
- De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met TPL-BNL  binnen 8 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen te ontbinden volgens ons beleid. De termijn gaat in op de dag dat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
Niet van toepassing op verzorgingsproducten en voeding.
-  Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen.
- Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de klant in een fysieke winkel zou kunnen.
-De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
- De Klant kan de overeenkomst ontbinden  binnen de 8 dagen  door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan TPL - BNL, of op andere ondubbelzinnige wijze aan TPL-BNL kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. TPL - BNL bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de klant nog 8 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen  de gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden aan:
Tauro Pro Line - Benelux
Bellestraat 179
1790 Affligem
- De reeds door de klant ( vooruit ) betaalde bedragen, zullen terugbetaald worden. 
- Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
-  Het herroepingsrecht geldt niet voor:
*Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant.
*Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden.
 
Betaling 
- De klant dient betalingen aan TPL-BNL volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. TPL-BNL is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. 
- Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de TPL-BNL is gewezen op de te late betaling en TPL-BNL de Klant een termijn van 8 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 8dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de bestelling te annuleren.
Garantie en conformiteit
- TPL- BNL staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat TPL - BNL er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
- Een door TPL- BNL, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.
- Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen de 8 dagen het gebrek aan TPL-BNL daarvan te laten gewaarworden.
- Indien TPL-BNL de klacht gegrond acht, worden na overleg met de klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door de klant betaalde prijs over het product. 
Afgeprijsde artikelen:
- Afgeprijsde artikelen die aangekocht werden op de website noch in de winkel kunnen in geen enkel geval geruild of teruggenomen worden.
Akties en kortingen:
- Acties en kortingen zijn niet geldig op reeds afgeprijsde goederen of speciaal voor de klant bestelde artikelen.
- Afgeprijsde artikels besteld in de webshop worden slechts 5 dagen gereserveerd, hierna zal deze order of reservatie automatisch geannuleerd worden.
Persoonlijke / Speciale bestellingen voor de klant:  
- Wanneer de klant een product besteld die TPL - BNL speciaal dient te bestellen voor de klant zal er een voorschot van 50 % worden aangerekend. De klant dient eerst het voorschot te betalen voor de bestelling zal doorgevoerd worden.
TPL - BNL zal na ontvangst van het voorschot overgaan tot het bestellen van het/de  goed(eren) en zal de klant op de hoogte brengen van de leveringstermijn.
- Wanneer de klant een voorschot betaald op een goeder die speciaal voor hem besteld is en de klant de bestelling wenst te annuleren, heeft de klant geen recht op terugbetaling of enige vergoeding ( ruilen ) van het voorschot. 
 
 Klachtenprocedure
- TPL- BNL geeft de klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal TPL-BNL binnen 8 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
- Indien de klant een klacht heeft over een product (conform aan artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van TPL-BNL, dan kan hij bij TPL-BNL telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
Persoonsgegevens
- TPL-BNL verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement.
Slotbepalingen
- Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
- Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde  rechter in het arrondissement waar Tauro Pro Line - Benelux gevestigd is. 
- Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
- Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 
Tauro Pro Line - Benelux
Bellestraat 179
1790 Affligem
tauro_benelux@hotmail.com
BTW 0546550755